CXVII (117) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXVII (117) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXV (115), CXVI (116) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  a) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu
  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie
  2 miasto Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości;
  b)nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w obrębie Włosty gmina Gołdap przeznaczonej
  pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości;
  c) ustalenia stawek odpłatności za pobyt wychowanków w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych oraz cen za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w roku szkolnym 2022/2023 – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi;
  d)powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Główny specjalista
  edukacji.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  a) uchwalenia Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Gołdapskim na lata 2022-2025 ” – referuje dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  c) zmian budżetu powiatu na rok 2022– referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

                                                                                      Marzanna Marianna

                                                                                         Wardziejewska