CXVI (116) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXVI (116) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 1230
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. upoważnienia Starosty Gołdapskiego i Skarbnika Powiatu Gołdapskiego do podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap” w ramach programu dotacyjnego „Ochrona przyrody-Bioróżnorodność OP-01”, typ projektu: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych przez starostwa powiatowe” konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek : 671/8; 671/10 i 671/12 o ogólnej powierzchni 0,7920 ha, położonej w mieście Gołdap przy ul. Lipowej – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za I kwartał 2018 roku – referuje Skarbnik Powiatu.
  4. przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2017 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1764N Banie Mazurskie-Rogale o długości ok. 6,6 km” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018–2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek