CXVI (116) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXVI (116) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
    1. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego w zakresie związanym z realizacją wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szerokie horyzonty”., numer RRWM.02.04.01-28-0017/20. Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe – referuje Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
    2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska