CXVII (117) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXVII (117) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 09 maja 2018 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  2. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,
  3. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek