CXV (115) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXV (115) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 18 maja 2022 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXIII (113), CXIV (114) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi w sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej – referuje dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej –referuje dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
 5. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w sprawie zwiększenia planu wydatków związanego z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej – referuje dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Ustronie w Gołdapi – referuje Dyrektor Zarządu
  Dróg Powiatowych w Gołdapi,

  b) unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2022 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Sekretarz Powiatu,
  c) przyjęcia rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok
  referuje Skarbnik Powiatu,
  d) zmian budżetu powiatu w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
  e) przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 – referuje Starosta Gołdapski
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
  w 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Sekretarz Powiatu,
  c) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2022 – referuje Sekretarz Powiatu,
  d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2021 rok- referuje Skarbnik Powiatu,
  e) udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  za rok 2021 – referuje Skarbnik Powiatu,
  f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  g) zmian budżetu powiatu na rok 2022– referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Starosta Gołdapski

                                                                                                  Marzanna Marianna

                                                                                                      Wardziejewska