CXIX (119) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXIX (119) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 lipca 2021 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXVII (117), CXVIII (118) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023” – referuje Główny specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Ziemiany gmina Banie Mazurskie, przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  2. wyrażenia opinii na temat zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Kościuszki w Gołdapi – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  5. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za II kwartał 2022 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Przyjęcie skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

wz. STAROSTY

 Andrzej Ciołek  
WICESTAROSTA