CXIV (114) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXIV (114) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godz. 12.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  a) przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego
  za I kwartał 2022 rokureferuje Skarbnik Powiatu,
  b) sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiegoreferuje Skarbnik Powiatu,
  c) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej jednorazowo służebności przesyłu
  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Starosta Gołdapski

                                                                                                 Marzanna Marianna

                                                                                                      Wardziejewska