CXIII (113) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXIII (113) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CIX (109), CX (110), CXI (111), CXII (112), posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2021 – referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2021 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 7. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Gołdapskiego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 8. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. uchwalenia Regulaminu Domu dla Matek  z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  2. upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gołdapskiego przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
  3. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi – referuje Starosta Gołdapski.
 10. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu na rok 2022– referuje Skarbnik Powiatu.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska