CXI (111) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CXI (111) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godz. 8.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych powiatu za rok 2021 – referuje Skarbnik Powiatu:
  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
  3. Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  4. Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  5. Zespół Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Gołdapi,
  6. Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
  8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
  9. Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 141/2 o pow. 0,1201 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek organizacyjnych SJO BeSTi@” oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro” – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  3. nabycia przez Powiat Gołdapski niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie przeznaczonej pod drogę powiatową – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 141/2 o pow. 0,1201 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
  5. rozpatrzenie petycji dotyczącej utrzymania funkcjonowania i rozwoju działalności szpitala w Gołdapi prowadzonego przez GoldMedica Sp. z o.o. – referuje Starosta Gołdapski.
 5. Przyjęcie zbiorczego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2021 r oraz zbiorczej informacji dodatkowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022– referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska