CLXVIII (168) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXVIII (168) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 13 grudnia 2023 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLXV (165), CLXVI (166), CLXVII (167) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności prowadzenia dwóch całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych na 2024 r. – referuje Dyrektor Domu dla dzieci i młodzieży „TACY SAMI” w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 91 o pow. 0,2052 ha i 84/3 o pow. 0,2683 ha, położonej w obrębie Miczuły gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. rozpatrzenia petycji w sprawie bezpieczeństwa na drogach powiatowych – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  2. rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Jabłońskie i okolicznych miejscowości w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej nr 1788N – referuje Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024– 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2024 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gołdapi – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  3. udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Rejonowi Wyżnickiemu Obwodu Czerniowieckiego w Ukrainie, z przeznaczeniem dla Głównego Zarządu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Czerniowieckim – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 – referuje Skarbnik Powiatu,
  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  7. uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
 7. Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Powiatu na 2024 r. – referuje Starosta Gołdapski.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna

Wardziejewska