CLXV (165) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXV (165) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 11.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLXIII (163), CLXIV (164), posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przyjęcie informacji z wykonania preliminarza kosztów za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania częściowego Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 r. – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania końcowego Caritas Diecezji Ełckiej z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym” w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2023 r. – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 158/2 o pow. 0,1233 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 172/85 o pow. 0,4656 ha, położonej w obrębie Żabin gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 213/4 o pow. 6,4139 ha, położonej w obrębie Zawady gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 238 o pow. 1,0228 ha i 239 o pow. 0,5149 ha, położonej w obrębie Ściborki gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 10. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2023 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 11. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2023 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:
  • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,
  • Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
 12. Podjęcie chwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 13. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2024 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  2. ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2036 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023- referuje Skarbnik Powiatu.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska