CLIX (159) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLIX (159) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 27 września 2023 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 225/2 o pow. 0,1208 ha, 229/1 o pow. 0,1208 ha i 248 o pow. 0,9522 ha, położonej w obrębie Dąbrówka Polska gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 98 o pow. 0,6076 ha, 101/1 o pow. 0,1064 ha i 103/2 o pow. 1,9502 ha, położonej w obrębie Gryżewo gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 103/2 o pow. 0,4586 ha, położonej w obrębie Kierzki gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 302/4 o pow. 0,0143 ha, położonej w obrębie Żytkiejmy gmina Dubeninki, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 302/4 o pow. 0,0143 ha, położonej w obrębie Żytkiejmy gmina Dubeninki, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości;
  2. udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Gołdapskiego w sprawach związanych z udziałem Zespołu Szkół Zawodowych w projekcie „Nasza szkoła – nasze szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027, Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.4: Edukacja zawodowa – referuje Główny specjalista ds. edukacji;
  3. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

wz. Starosty Gołdapskiego

 Andrzej Ciołek

Wicestarosta