CLIII (153) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi

 

Proponowany porządek obrad CLIII (153) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 12 lipca 2023 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenia wniosku przyjęcia projektu „Programu współpracy powiatu gołdapskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2024.” – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.
 3. Rozpatrzenia wniosku w sprawie wygaszenie trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/3 o pow. 0,0135 ha, położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 59/3 o pow. 0,0135 ha, położonej w obrębie Juchnajcie gmina Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości,
 6. odwołania Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi z zajmowanego stanowiska kierowniczego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 7. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 332/2023 Zarządu Powiatu w Gołdapi z 29 czerwca 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 8. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 9. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 10. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 11. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 12. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 13. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
 14. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                             

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska