CII (102) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CII (102) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 19 stycznia 2022 roku o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XCIX (99), C (100), CI (101) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi – referuje Prezes GoldMedica
  z o.o. w Gołdapi.
 4. Rozpatrzenie wniosku Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie Nr PS/11/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
  o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej.
 5. Rozpatrzenie wniosku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki – referuje Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
  Jana Pawła II w Gołdapi.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dziennej stawki żywieniowej w szkole, przedszkolu internacie i bursy szkolnej funkcjonującej w strukturze Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w Gołdapi.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2021r. – referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2021 – referuje Sekretarz Powiatu Gołdapskiego.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego
  w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

  Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna

   Wardziejewska