CI(101) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CI (101) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2022 rok – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych
  w Gołdapi
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2022 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski
   referuje Główny specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
  w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2022 roku – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w Gołdapi.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna

     Wardziejewska