LXX (70) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na LXX (70) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 21 września 2023 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIX (69) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przedstawienie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formie przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2023 roku.
 8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2023 roku w Powiecie Gołdapskim.
 9. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1936N o długości 3235 m (działka numer ewidencyjny 3306, 3412, 3467, 4338, 4368, 4494, 3338 obręb Żytkiejmy oraz numer ewidencyjny 264 obręb Maciejowięta, gmina Dubeninki) dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania
   w 2023 roku.
  3. przyjęcia „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy
   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”, na rok 2024.
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2023 r.
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023–2039.
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2023,
  7. rozpatrzenia skargi na Starostę Gołdapskiego,
  8. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 17. Sprawy różne.
 18. Wolne wnioski.
 19. Głos wolny.
 20. Zamknięcie obrad.

  

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1526) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk