CXXVIII (128) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CXXVIII (128) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 21 listopada 2022 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CXXV (125), CXXVI (126), CXXVII (127) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2022 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 4. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2022 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

      – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2023″ – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych,
  2. wyrażenia zgody na zwolnienie wychowanków Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi z opłaty za zakwaterowanie – referuje Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
  3. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Główny specjalista ds. edukacji.
  4. wprowadzenia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2038 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2023 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  3. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030” – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  4. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2023 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Suwałki w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Gołdapski – Główny specjalista ds. edukacji,
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2022–2037 referuje Skarbnik Powiatu,
  7. zmian budżetu powiatu w roku 2022- referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska