XLII (42) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XLII (42) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 8.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XL (40), XLI (41) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego za 2019 r. – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. zmian budżetu powiatu w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi za 2019 r. – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi.
 4. Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu za 2019 r. – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska