LXII (62) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

 

 

Zapraszamy na LXII (62) posiedzenie:
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 września 2018 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokół LXII (61) posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu letniego sezonu turystycznego w 2018 w Powiecie Gołdapskim – referują:
 • Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 – referują:
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 referują:
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi,
 • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Gołdapi,
 • Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.
 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2018 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. emisji obligacji przez Powiat Gołdapski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2018-2033 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w rok 2018 – referuje Skarbnik Powiatu.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Wnioski Komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., 995 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach  organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

 /-/Jaromir Andrzej Krajewski