(21) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXI (21) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godz. 1600 w siedzibie
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
ul. Księdza Popiełuszki 2, (sala gimnastyczna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX (20) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Informacja Starosty gołdapskiego o podjętych działaniach w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawiursa COVID-19 i ochrony mieszkańców powiatu.
 8. Informacja Starosty gołdapskiego o sytuacji w spółce GOLDMEDICA Sp. z o.o. i działalności oddziałów szpitalnych.
 9. Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2019-31.12.2019 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2019 rok w porównaniu do roku 2018.
 11. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gołdapi za 2019 r.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2019.
 13. Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2019.
 14. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2019.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2019.
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2019.
 17. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Gołdapskiego.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 19. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
  2. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Powiatowi Kętrzyńskiemu,
  3. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2020 roku,
  4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko
   – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2020.
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Zapytania Radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 23. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 24. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 25. Sprawy różne.
 26. Wolne wnioski.
 27. Głos wolny.
 28. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdap

Anna Falińska