Podsumowanie powiatowego ćwiczenia doskonalącego pk. „GRANICA-2022”

W dniach 19-20 maja 2022 r.  na terenie powiatu gołdapskiego zostało zrealizowane powiatowe ćwiczenie doskonalące:

„Zgrywanie sił i środków oraz procedur kierowania obronnością na poziomie powiatu
w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa pod kryptonimem GRANICA-2022”.

Ćwiczenie przewidywało działania w zakresie:

 • doskonalenia umiejętności obsad stałych dyżurów Starosty Gołdapskiego, wójtów, burmistrza;
 • doskonalenia umiejętności osób funkcyjnych Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej;
 • doskonalenia umiejętności obsad Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Drużyn Wykrywania i Alarmowania;
 • umiejętności podejmowania decyzji w procesie likwidacji zagrożenia terrorystycznego oraz
  w procesie podnoszenia gotowości obronnej państwa na szczeblu administracji samorządowej;
 • sprawdzenia stanu przygotowania i organizacji pracy Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Gołdapskiego w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy;
 • doskonalenia współpracy ze służbami i strażami oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy służbami, a także wzajemne współdziałanie służb. 

W pierwszym dniu ćwiczeń w Starostwie Powiatowym w Gołdapi miało miejsce wiele przedsięwzięć. Już z samego rana, od godz. 7.30 została uruchomiona Akcja Kurierska, podczas której rozdysponowano na terenie powiatu ćwiczebne karty powołania żołnierzom rezerwy. Następnie uruchomiono służbę stałego dyżuru, której celem było utrzymanie właściwego przepływu informacji i przekazywania decyzji pomiędzy organami administracji rządowej, a jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto w związku z przyjętą na cele ćwiczebne  trudną sytuacją, którą wywołał wprowadzony stan gotowości czasu kryzysu na terenie państwa, a także stan wyjątkowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Starosta Gołdapski zwołała w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które pozwala Staroście  
w sytuacjach kryzysowych na podjęcie odpowiednich decyzji i działań w zakresie przeciwdziałania oraz usuwania skutków wszelkich nadzwyczajnych zdarzeń oraz efektywnego kierowania akcją kryzysową na terenie powiatu. Po posiedzeniu PZZK zostało przeprowadzone aplikacyjnie ćwiczenie w zakresie organizacji przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Gołdapskiego w zapasowe miejsce pracy. Sekretarz Powiatu, jako osoba odpowiedzialna
za organizację przemieszczenia przekazała naczelnikom wydziałów oraz pracownikom
na samodzielnych stanowiskach założenia i wytyczne dotyczące kolejności przemieszczania, rozlokowania poszczególnych wydziałów, zabezpieczenia logistycznego i łączności oraz ogólnych ram czasowych na dokonanie całkowitego przemieszczenia urzędu w zapasowe miejsce pracy
w przypadku zagrożenia przerwaniem ciągłości jego działania.

Równie ważną częścią ćwiczeń powiatowych był zrealizowany na terenie Pijalni Wód przy Promenadzie Zdrojowej epizod, podczas którego podjęto działania antyterrorystyczne wobec niezidentyfikowanych osób, które zajęły budynek wraz z kilkoma zakładnikami.  W  akcji brały udział  służby Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ratownicy Pogotowia Ratunkowego, Starosta Gołdapski wraz z pracownikiem obsługującym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prowadzono negocjacje z napastnikami, a w celu ochrony zdrowia i życia zakładników pozornie spełniono ich oczekiwania. Czujność napastników została skutecznie uśpiona, co pozwoliło na ich obezwładnienie i opanowanie sytuacji. Niestety, jak podczas wielu aktów terroru i podczas ćwiczeń nie mogło zabraknąć rannych. Ostatecznie kryzys został zażegnany.  Działania ćwiczebne w tym dniu potrwały do godz. 16.30.

20 maja br.- drugi dzień ćwiczeń realizowanych przez Starostę Gołdapskiego przy współudziale władz samorządowych szczebla gminnego oraz służb mundurowych był równie emocjonujący.  
W ten dzień zrealizowano epizody w Baniach Mazurskich oraz Dubeninkach.  Ponadto równolegle
z działaniami praktycznymi w terenie odbywał się również zawieszony w dniu poprzednim trening służby Stałego Dyżuru.

Działania na terenie Gminy Banie Mazurskie opierały się na realizacji dwóch epizodów ćwiczebnych. Miały one charakter aplikacyjny, których celem było podjęcie przez wójta gminy działań wynikających z wypadku cysterny przewożącej toksyczne środki przemysłowe oraz podejrzenia skażenia wody na terenie Gminy Banie Mazurskie przez podejrzanych osobników.
W ramach epizodu odbył się w Starostwie trening obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania, podczas którego dokonano analizy zagrożenia, określając zasięg strefy zagrożenia oraz zasięg strefy ostrzegania.

Epizod realizowany we współudziale z Urzędem Gminy Dubeninki odbywał się na terenie Puszczy Rominckiej w Leśnictwie Bludzie. Działania opierały się na przeprowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratunkowej grupy osób, które nielegalnie przekroczyły granicę zieloną oraz opanowaniu zagrożenia pożarowego, które wynikło z zaprószenia ognia podczas ucieczki.  
W działaniach brały udział służby Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji, Straży Leśnej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownicy Pogotowia Ratunkowego. Do udziału
w poszukiwaniach wykorzystano również psa tropiącego. Na szczególną uwagę zasługuje również zaprezentowane działanie członków Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej „ANIKAR” Mazury
z Ełku, którzy zaprezentowali funkcjonowanie zorganizowanego Mobilnego Centrum Koordynacji Poszukiwań. Po rozrysowaniu i przydzieleniu sektorów wszystkie służby w sposób uporządkowany mogły dokonać dokładnego przeszukania poszczególnych sektorów. Do działań użyto zarówno aplikacji mobilnej, jak również GPS i rejestracji śladów po powrocie do sztabu. Podczas ćwiczenia zostało również zaprezentowane, jak wygląda udzielanie pomocy osobie chorej na cukrzycę.
Urząd Gminy mógł również sprawdzić możliwości w zakresie stworzenia warunków lokalowych, zorganizowania pożywienia, odzieży, pomocy medycznej dla zatrzymanych.

Dwudniowe ćwiczenie przeprowadzone na terenie powiatu gołdapskiego to efekt wysiłków wszystkich samorządów na terenie powiatu, służb mundurowych oraz aktywnie uczestniczących organizacji.
Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaangażowanie i wkład w realizację epizodów terenowych ćwiczenia „GRANICA-2022” instytucjom dbającym codziennie o nasze poczucie bezpieczeństwa i wspierającym w działaniach w celu ochrony zdrowia i życia:

 • Placówce Straży Granicznej w Gołdapi,
 • Placówce Straży Granicznej w Baniach Mazurskich,
 • Placówce Straży Granicznej w Dubeninkach,
 • Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi,
 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi,
 • Kompanii Lekkiej Piechoty w Giżycku,
 • GPR „ANIKAR” Mazury w Ełku,
 • Nadleśnictwu Gołdap,
 • GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.

Comments are closed.