Pierwsza umowa na dostęp do szerokopasmowego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej podpisana

Przedstawiciele 140 szkół z woj. warmińsko-mazurskiego podpisali w piątek w Olsztynie umowę na dostęp do szerokopasmowego Internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Pierwszą umowę dla szkoły prowadzonej przez powiat gołdapski podpisał Piotr Bartoszuk – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. W dalszej perspektywie zostaną podpisane również umowy szkół zgłoszonych do OSE – Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szerokopasmowego bezpłatnego Internetu oraz usługi bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego. Sieć stworzyło Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zapewnienie szerokopasmowego Internetu dla szkół to jedna z form świętowania 100-lecia polskiej niepodległości. Projekt ma na celu podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów oraz umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkole. Operatorem OSE będzie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Operator ma zapewniać szkołom dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie pozwolą na świadczenie usługi spełniającej ww. standard, minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zezwolić na czasowe dostarczanie dostępu do Internetu o niższych parametrach – w okresie do 12 miesięcy. Szkoły będą przyłączane do OSE w terminach wynikających z harmonogramu opracowanego przez operatora OSE – NASK. Jeżeli szkoła nie złożyła do operatora OSE wniosku o świadczenie usług lub zaprzestanie korzystania z tych usług, organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek zapewnienia tej szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s ze środków własnych.

Zarząd Powiatu w Gołdapi na wrześniowym posiedzeniu udzielił dyrektorom w/w szkół na złożenie do operatora OSE wniosków o świadczenie usług. Operator OSE rozpocznie świadczenie usług w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat gołdapski terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Comments are closed.