OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPI

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPI

 

                        Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz Uchwały XLIV/276/2014 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2014 r.(Dz. Urz. Woj. War.-Maz., z 2014 r., poz. 618)
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Gołdapskiego

Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłasza przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dotyczących projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

na lata 2017 – 2022

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie 30 dni od daty ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych dotyczących treści projektu, dostępnego:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi, pod adresem internetowym http://bip.powiatgoldap.pl/

2) na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://powiatgoldap.pl/

3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, pok. 37
w godzinach pracy Urzędu. 

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:

1) drogą elektroniczną na adres: starostwo.goldapskie@post.pl

2) drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

3) bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po upływie 30 dni od daty ogłoszenia, jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Formularz konsultacji społecznych

 

Comments are closed.