Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”

 

Comments are closed.