OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 86,16 m2, położony na parterze w budynku nr 6 przy ul. Kajki w Dubeninkach wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszącym 245/1000 (działka nr 81 o pow. 0,4300 ha, obręb Dubeninki gmina Dubeninki). Przedmiotowy lokal składa się z 5 pokoi, przedsionka, 2 korytarzy, łazienki i wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, c.o. lokalne. Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal to budynek murowany parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany w latach 50 – tych XX w. Stan techniczny budynku średni. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr OL1C/00013480/3.

Cena wywoławcza nieruchomości – 34.226,00 zł

Wadium                                           –    3.423,00 zł

 Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 21 grudnia 2018 r. w godzinach 1200 – 1315

 FORMA NABYCIA

Wyżej wymieniona nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą
w przetargu, płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, przełożeniem lub modernizacją istniejących instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu.

Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszystkich długów, ciężarów, ograniczeń
w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania administracyjnego
i egzekucyjnego.

W obowiązującym planie miejscowym przestrzennego zagospodarowania części wsi Dubeninki nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 25A jako teren istniejącego posterunku Policji. Teren nie jest objęty w planie miejscowym zakresem rewitalizacji.

Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się 3 stycznia 2019 roku o godzinie 1200 w pokoju numer 19 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1

 Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.423,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote), w tytule należy podać numer lokalu, numer działki ewidencyjnej oraz położenie.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w kasie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, do dnia 27 grudnia
2018 roku włącznie.

Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Gołdapi (liczy się data wpływu na konto) BGŻ BNP PARIBAS Oddział
w Gołdapi nr rachunku: 51 2030 0045 1110 0000 0228 1500, najpóźniej do dnia 27 grudnia 2018 roku włącznie.

 

Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane
z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

 Osoba, która wygra przetarg, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

Informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 87 615-44-25.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

  

Gołdap, 27 listopada 2018 r.

 

 

S T A R O S T A

 (-) Marzanna Marianna
Wardziejewska

Comments are closed.