Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujmy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  1. Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4) obszar D – likwidacja barier transportowych;

5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

1) obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2) obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  1. a) 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. b) 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. c) 351 500,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie papierowej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi (ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap) w obszarach B, C, D, F i G programu w terminie do 16 lutego 2024 roku, a następnie weryfikowane i składane do PFRON w Olsztynie. Jednocześnie proszę o przesłanie wniosków wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres: magdalena.mackiewicz@powiatgoldap.pl.

W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

Wszystkie informacje dotyczące Programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej:

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Intensywność pomocy dla Powiatu Gołdapskiego:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 55%;

obszar B – placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy – 55%, urzędy – 35%;

obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   – 70%

obszar D – na likwidację barier transportowych: placówki służące rehabilitacji – 85%, WTZ – 95%

Obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Obszar G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 % 

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Mackiewicz, tel. (87) 615 44 16

 

Załączniki do pobrania:

 

Comments are closed.