Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 1. Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:
 • obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 r.:
 • obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie papierowej przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi (ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap) w obszarach B, C, D, F i G programu w terminie do 19 lutego 2021 roku, a następnie weryfikowane i składane do PFRON w Olsztynie. Jednocześnie proszę o przesłanie wniosków wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@powiatgoldap.pl

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym, bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.

Wszystkie informacje dotyczące Programu oraz wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

Intensywność pomocy dla Powiatu Gołdapskiego:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – 55%;

obszar B –placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy – 55%, urzędy – 35%;

obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   – 70%

obszar D – placówki służące rehabilitacji – 70%, WTZ – 80%

Obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – 25 %

Obszar F

 • do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu
 • 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Obszar G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – 50 % 

 

Osoba do kontaktu: Anna Podciborska, tel. (87) 615 44 04/607 134 041

Załączniki do pobrania:

Program_wyrównywania_różnic_między_regionami_III

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

Wniosek dla projektodawcy Powiat Gołdapski 2021

Intensywność pomocy z podziałem na powiaty i obszary

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Zalącznik do wniosku – oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na rzecz PFRON

Zalącznik do wniosku – oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami na rzecz ZUS i US

Zalącznik-do-wniosku-oświadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane

Załącznik do wniosku -wskaźniki obszar D

Comments are closed.