Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami” 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
  lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 4. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej “mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 5. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej “mikrobusami”, które
  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 6. 250.000,00 zł dla autobusów;
 7. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 8. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 9. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie papierowej przez Starostwo Powiatowe
w Gołdapi (ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap)w obszarach B, C, D, F i G programu w terminie do 8 lutego 2019 roku, a następnie weryfikowane i składane do PFRON w Olsztynie. Jednocześnie proszę
o przesłanie wniosków wraz ze wskaźnikami w wersji elektronicznej na adres: inwestycje@powiatgoldap.pl

Natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 31 października 2019 roku bezpośrednio
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.

Wszystkie informacje dotyczące Programu oraz wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej www.pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Osoba do kontaktu: Anna Podciborska, tel. (87) 615 44 04

 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

  27 stycznia, 2023
 • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

  Światowy Dzień Celnictwa

  26 stycznia, 2023