Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

z dnia 26 stycznia 2022 r.


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
ul. Gumbińska 2a, 19-500 Gołdap

ogłasza nabór na stanowisko
Kierowca/robotnik drogowy


wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


I. Wymagania niezbędne:


1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe
2. Prawo jazdy kat. B, C
3. Nieposzlakowana opinia,
4. Obywatelstwo polskie,
5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


II. Wymagania dodatkowe:


1. Doświadczenie na podobnym stanowisku,
2. Znajomość obowiązujących przepisów o ruchu na drogach publicznych,
3. Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
4. Znajomość topografii powiatu gołdapskiego,
5. Odpowiedzialność i sumienność,
6. Zaangażowanie w wykonywane obowiązki.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1. Kierowanie pojazdem ciężarowym, ciągnikiem rolniczym wraz z osprzętem (pług, kosiarka, piaskarka) oraz samochodem osobowym,
2. Prace remontowo – naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg,
3. Składanie uzupełnionych i podpisanych kart drogowych oraz raportów dziennej pracy sprzętu,
4. Kontrola nad prawidłowym przebiegiem pracy wszystkich zespołów i mechanizmów pojazdu i maszyn oraz działaniem poszczególnych zespołów.
5. Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.


IV. Warunki zatrudnienia:


1. Wymiar czasu pracy- pełny etat, podstawowy system czasu pracy w godz. 7.00-15.00,
2. Praca w terenie na otwartej przestrzeni w zależności od warunków atmosferycznych (gmina Dubeninki, Gołdap, Banie Mazurskie, miasto Gołdap) rozpoczęcie i kończenie pracy – Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a, 19-500 Gołdap


V. Wymagane dokumenty:


a) życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wg wzoru załącznik nr 2,


VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem:


„Nabór na stanowisko Kierowcy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi”


w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a, pok. nr 3, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a, 19-500 Gołdap do dnia 11.02.2022 r .do godz. 15:00


O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informuję, że:
a) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko pracy Kierowca/robotnik drogowy jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
b) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji pracownika na stanowisko pracy Kierowca/robotnik drogowy,
c) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Kodeksu Pracy tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana.

Więcej informacji pod nr tel. 87 615 09 89

Dyrektor
mgr inż. Sylwia Wrzesień – Kisielewska

 

 

Comments are closed.