Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi

ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPI

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Gołdapi, ul. Wolności 11

 

 1. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1449 z późn. zm.)

 1. OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:
 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki.
 2. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. –  imię (imiona) i nazwisko,
  2. –  datę i miejsce urodzenia,
  3. –  obywatelstwo,
  4. –  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).
 3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów       potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów      magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu          zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 

 1. W przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

kopie:

  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
   w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.
 1. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia         
  lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na          
  stanowisku kierowniczym.
 2. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).
 5. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy         
   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów        
   bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342) – w przypadku kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapiurodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.
 6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 1. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego. 
 2. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z  późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
  2018 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),  
 3. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta            
  z pełni praw publicznych. 
 4.  Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
  w Gołdapi wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z jej treścią (załącznik do ogłoszenia)

III. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego
w Gołdapi w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię
i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) i dopiskiem:

 

„ KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOŁDAPI”

w terminie do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 15:00 pod adresem:

Starostwo Powiatowe

Zarząd Powiatu w Gołdapi

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

 

  1. W przypadku ofert przesłanych na adres pocztowy urzędu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Oferty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
  2. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP (adres /spgoldap/SkrytkaESP).
  3. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i zawierać skany dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
  4. Konkursy przeprowadzą Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu w Gołdapi.
  5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Załączniki

Comments are closed.