Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Powiat Gołdapski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe  obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku.

 

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 roku:

 1. Modułu I – od dnia 03.04.2018r. – 30.08.2018 r.
 2. Modułu II:
  • od dnia 01.03.2018r.- 30.03.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • od dnia 03.09.2018r. -10.10.2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Termin Opis
28.02.2018 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
30.03.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018
23.04.2018 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.10.2018 Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie 
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
04.12.2018 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
15.04.2019 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II (zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu), można zapoznać się pod tym adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi szczegółowych informacji udziela Emilia Beker, tel. (87) 615 -24-73.

Comments are closed.