Nabór na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych
(Dz. U.z 2022 r., poz. 530 t.j.)

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

główny księgowy

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi, ul. Wolności 11

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę
na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony).

 

 

 1. Wymagania niezbędne

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia  warunki określone wart.54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę pracy w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę pracy w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w integrowanych systemach informatycznych, w tym znajomość
  i obsługa programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych min. Płace Optivum, Finanse. ddj, Foka, Bestia, Płatnik, e-pue.
 • Ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego.
 • Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 • Cechy osobowości: opanowanie i wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyskrecja, umiejętność organizacji pracy własnej, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania
  z przepisów prawa, ukierunkowanie na podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy oraz nieposzlakowana opinia.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 • Prowadzenie rachunkowości Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków.
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych.
 • Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków.
 • Roczne planowanie budżetu i analiza realizowanych zadań.
 • Obsługa płacowa poradni.
 • Finansowa obsługa projektowa.
 • Szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi przydział czynności.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 • Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Poradni.
 • Praca przy monitorze ekranowym do 4 godzin dziennie powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 • Praca na parterze w budynku, w którym ma siedzibę Poradnia.
 • Bezpieczne warunki pracy.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gołdapi wynosił poniżej 1 %.

 1. Wymagane dokumenty
 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.
 • Życiorys (CV)z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany przez kandydata.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1).
 • Kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu – w przypadku kontynuacji zatrudnienia (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • W przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
  w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie”
  z Krajowego Rejestru Karnego),
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Gołdapi wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z jej treścią
  (załącznik nr 2),
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia kandydata i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 1400 w zaklejonej kopercie
z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi osobiście w siedzibie poradni ul. Wolności 11, 19- 500 Gołdap lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 1. Wolności 11

19-500 Gołdap

Dokumenty, które wpłyną do Poradni po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
w Gołdapi moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 530 t.j.).

 1. Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomienie telefonicznie, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną im odesłane.
 2. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych oraz Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Gołdapi
  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi z dnia 06 grudnia 2022 r.
 3. W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PP-P w Gołdapi przy ul. Wolności 11. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać
  pod numerem telefonu 87 615 16 80 lub 87 610 74 30.

 

 Z up. Dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gołdapi

Janusz Tkaczow

Comments are closed.