Na terenie Powiatu Gołdapskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa

WAŻNY KOMUNIKAT

Już w poniedziałek na terenie Powiatu Gołdapskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2001 roku, a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania. 

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Do stawienia się kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Ochotnicy mogą zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dniu
6 marca 2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi, ul. Partyzantów 31.

Klauzula informacyjna dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem oraz art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Gołdapski, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
  (tel.: 87 615 44 55, e-mail: sekretariat@powiatgoldap.pl).
 2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel.: 87 615 44 19,
  e-mail: iod@powiatgoldap.pl).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gołdapskiego.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2
  g RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub ze względów związanych z ważnym interesem publicznym oraz
  na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541).
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do żądania danych, co musi wynikać z obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, m.in.: Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku, Poczcie Polskiej lub podmiotom leczniczym realizujące badania specjalistyczne na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gołdapi.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj.: 10 lat. Następnie Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte lub zostanie wydłużony okres ich przechowywania.
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa to: prawo
  do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych
  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo
  do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy
  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541). Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować określonymi przez prawo konsekwencjami.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Comments are closed.