Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 r., poz.1657) na terenie powiatu gołdapskiego kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzana od 6 lutego 2017 r.  do 17 lutego 2017 r.  w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi, przy ul. Partyzantów 31.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
 1. mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

      3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

 1. zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
  1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 1. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

 1. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gołdapi:

Miasto i Gmina Gołdap –6 do 14 lutego 2017 r.

Gmina Banie Mazurskie – 15 lutego 2017 r.

Gmina Dubeninki-  16 lutego 2017 r.

Kobiety- 17 lutego 2017 r.

Ważne!!!

Osoby stawiające się  do kwalifikacji wojskowej powinny posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

Comments are closed.