Konkurs „Poetycko o mojej fladze narodowej”

KONKURS
„POETYCKO O MOJEJ FLADZE NARODOWEJ”

Skierowany wyłącznie do osób pełnoletnich z terenu Gminy Gołdap.

Celem konkursu jest utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych w naszym społeczeństwie w formie literackiej.
Praca ma być literacką, artystyczną wizją miejsca i sytuacji, w których możemy spotkać flagę. Może wyrażać odczucia osobiste myśli i emocje.

Odpowiedzialność za organizację konkursu ponosi Biblioteka Publiczna w Gołdapi

REGULAMIN KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest forma literacka o fladze narodowej.
2. Do opisu można wykorzystać takie gatunki literackie jak: fraszka, hymn, pieśń, oda, sonet, tren, liryka pośrednia, liryka bezpośrednia, wolny wiersz.
3. Czas trwania konkursu: od 27 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. Pracę literacką należy zapisać w formie elektronicznej i wysłać na adres mailowy biblioteki: zasoby.cyfrowe@bpgoldap.pl
4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty e-mail, bądź telefonicznie oraz poprzez informację na stronie www.bpgoldap.pl oraz portalach internetowych 2 maja 2020 r.
5. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu zamknięcia bibliotek.

ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden utwór literacki.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie i majątkowe do utworu literackiego.
4. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej, z podaniem imienia i nazwiska, w celach promocyjnych, stosownie do potrzeb organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora Jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury przyzna trzy nagrody rzeczowe.
3. Jury może przyznać również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w na stronie www.bpgoldap.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie www.bpgoldap.pl.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu/dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

KONTAKT
Kontakt mailowy: zasoby.cyfrowe@bpgoldap.pl
Kontakt telefoniczny: 87 615 03 67

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ REGULACJE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, adres e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl, zwany dalej Administratorem lub Organizatorem.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl.
3) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz ich wizerunku (w szczególności laureatów).
4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją i promocją konkursu „POETYCKO O MOJEJ FLADZE NARODOWEJ” oraz działalności Administratora i Gminy Gołdap (w szczególności poprzez umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora, np. na oficjalnych stronach internetowych Administratora – www.bpgoldap.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook i kanale YouTube).
6) Dane osobowe Uczestników konkursu (w szczególności dane oraz wizerunek laureatów) oraz ich prace konkursowe, mogą zostać przekazane Gminie Gołdap, mediom (w szczególności lokalnym) w celach, o których mowa w pkt. 5. Dane mogą zostać przekazane Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-mail) oraz Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem Tarcza Prywatności (dotyczy portalu Facebook oraz Youtube).
7) Dane kontaktowe w postaci numeru telefonu zostaną usunięte po zakończeniu Konkursu. Pozostałe dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody.
8) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie.
9) Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11) Uczestnik Konkursu zapewnia, że:
a) posiada prawa autorskie i majątkowe do utworu literackiego,
b) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe,
c) w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

Comments are closed.