Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO –  MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to następujących zadań:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego

2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5) rozwój turystyki

6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim

8) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży

9) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu

10) integracja środowisk kombatanckich

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań w konkursie to:  60 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

 

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http://bip2.warmia.mazury.pl/  ) w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17  (pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 10 czerwca 2016 r. – należy składać oferty.

 

Comments are closed.