Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato 2016”

Organizatorami konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato 2016” są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie. Celem konkursu jest promocja obiektów turystyki wiejskiej na obszarze województwa oraz popularyzacja przedsiębiorczości na wsi. Adresatem konkursu są podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki wiejskiej na terenie naszego województwa, świadczoną przez okres nie krótszy, niż rok przed datą ogłoszenia konkursu.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

  1. gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika
  2. gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi
  3. zagrody edukacyjne Warmii i Mazur

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest prowadzenie czynnej działalności w zakresie turystyki na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Zgłoszone obiekty powinny być zarejestrowane w ewidencji gminnej w kategorii „innych obiektów niebędących obiektami hotelarskimi, świadczących usługi hotelarskie”. Obiekty świadczące usługi żywieniowe powinny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, prowadzonego przez terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 29 kwietnia br. na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronach www.wrota.warmia.mazury.pl oraz www.mazurytravel.com.pl

Wymagana dokumentacja:

  1. arkusz zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1 do regulaminu),
  2. oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie (załącznik nr 2 regulaminu),
  3. materiały (informacyjne, promocyjne, zdjęcia, foldery, płyty CD) pozwalające komisji ocenić obiekt. Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

Komisję konkursową powołuje Zarząd Województwa. Komisja dokona oceny formalnej zgłoszonych obiektów w terminie do 6 maja 2016 roku. Ocenie konkursowej podlegać będą: standard zakwaterowania i wyposażenia, rodzaj i jakość świadczonych usług, ogólne zagospodarowanie obiektu, świadczone usługi rekreacyjne, programy pobytu/oferta edukacyjna (dot. zagród edukacyjnych), stan sanitarny obiektu, oznakowanie obiektu, sposób żywienia, sposób promocji działalności obiektu, spełnienie przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Przewidziane są wyróżnienia.

 

ARKUSZ ZGŁOSZENIA OBIEKTU 2016

OSWIADCZENIE 2016.docx osteteczne

regulamin zl 2016 ostateczny

Comments are closed.