Konferencja nt. reformy oświaty

2 marca 2017 r. wojewoda Artur Chojecki spotkał się w Dubeninkach z samorządowcami i przedstawicielami oświaty w związku z trwającą reformą oświaty. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w Mrągowie.

– Zdajemy sobie sprawę z  problemu zarówno finansowania, jak i demografii. Są one obserwowane już od wielu lat. Ta reforma oświaty może być skuteczną odpowiedzią – przekonywał wojewoda.  – Obecnie trwają prace nad zmianą ustaw dotyczących finansowania placówek oświatowych. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, czy finansowanie zostanie zwiększone. Szukamy jak najlepszych rozwiązań –  zapewniał uczestniczący w spotkaniu wicekurator oświaty Wojciech Cybulski. Nadmienił również, że od 1 marca Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłożyło do publicznej wiadomości kryteria podziału rezerwy oświatowej, o którą mogą wnioskować samorządy.  

Wojciech Cybulski przedstawił również informację dotyczącą projektów dostosowania sieci szkół w gminach i powiatach do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe, z której wynika, że na terenie województwa 80% gmin przekazało do Kuratorium Oświaty projekty takich uchwał celem wyrażenia opinii, zrobiła to również większość samorządów powiatowych.

W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli: starosta Andrzej Ciołek, burmistrz Tomasz Luto, wójtowie – Łukasz Kuliś i Ryszard Zieliński, pełnomocnik wojewody do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie oraz Andrzej Juchniewicz – kierownik biura powiatowego ARiMR w Gołdapi.

Samorządowcy wyrazili spostrzeżenia dotyczące reformy wprowadzanej w prowadzonych przez jst szkołach. 

Iwona Zegarowicz

Główny specjalista ds. edukacji

 

Comments are closed.