Komunikat

Szanowni Państwo,
niestety Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. ogłosił na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii- w związku z powyższym informujemy o bieżącej sytuacji w Powiecie Gołdapskim:
• została dokonana bardzo szczegółowa analiza oraz aktualizacja obowiązującego Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2018-2020,
• zostały wskazane osoby (łącznicy) do kontaktów z Wojewodą, służbami, inspekcjami i strażami, w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami publicznymi w zakresie zagrożenia koronawirusem na terenie województwa warmińsko- mazurskiego i powiatu,
• została dokonana weryfikacja miejsc do kwarantanny oraz izolacji zgodnie z Wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2018-2020,
• zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wszystkie gminy na terenie powiatu zabezpieczyły miejsca do kwarantanny dla osób wracających z zagranicy,
• na prośbę służb Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wszystkie gminy oraz powiat zobowiązały się do wsparcia w formie zabezpieczenia transportu prób do analizy pod kątem COVID-19,
• zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko- Mazurskiego od pierwszych niepokojących informacji w zakresie COVID-19 zostały podjęte działania informacyjne dla Mieszkańców, tym samym rozpowszechniono materiały edukacyjne dotyczące zapobieganiu koronawirusa.
Materiały informacyjne rozdysponowano w:
– jednostkach organizacyjnych starostwa,
– szpitalu, przychodniach, aptekach,
– zakładach pracy znajdujących się na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
– kościołach z terenu Gołdapi,
– JW 4808, Placówce Straży Granicznej w Gołdapi, Komendzie Powiatowej Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
– Sanatorium Wital,
– Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi,
a także poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz mediach społecznościowych,

• zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko- Mazurskiego wszystkie gminy z powiatu podjęły działania informacjo- edukacyjne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19,
• w trybie pilnym są realizowane zalecenia i zadania zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
• bieżące monitorowanie oraz przekazywanie informacji Wojewodzie w zakresie działań podejmowanych przez samorządy gminne dotyczące COVID-19,
• poprzez wideokonferencje samorząd powiatowy oraz gminny jest w stałym kontakcie ze służbami wojewody oraz inspekcjami i strażami,
• poprzez współpracę z 4 Warmińsko- Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej zostały zabezpieczone siły w sytuacji konieczności zaopatrzenia w żywność, leki dla osób potrzebujących, objętych kwarantanną,
• poprzez podjęte działania z 4 Warmińsko- Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej zostały zabezpieczone siły w sytuacji konieczności pobrania prób do badania na COVID-19,
• codzienna współpraca ze wszystkimi służbami, inspekcjami i strażami mająca na celu bezpieczeństwo Mieszkańców oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19,
• mając na względzie bezpieczeństwo Mieszkańców informujemy, iż wprowadzono ograniczenia w zakresie bezpośredniego kontaktu podczas obsługi Mieszkańców jednocześnie unikając całkowitego zamknięcia Starostwa.

Szczegóły dotyczące bieżącej sytuacji w zakresie osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu bądź kwarantannie domowej znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi, link:
http://www.bip.visacom.pl/psse_goldap/

Szanowni Państwo, na chwilę obecną nie zarejestrowano przypadków zachorowania na COVID-19 na terenie Powiatu Gołdapskiego. Miejmy wszyscy nadzieję, że ta chwila będzie trwała. Wspierając się i działając wspólnie przetrwamy trudny czas dla nas wszystkich.

Comments are closed.