Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego

25 maja 2016 r. w Olsztynie odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek zastępca członka Komitetu Monitorującego.

W ramach posiedzenia omówiono i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za lata 2014-2015 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Dyskutowano również nad zamianami kryteriów wyboru projektów następujących osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020:  Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Kultura i dziedzictwo, Włączenie społeczne, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. Wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

 

Comments are closed.