Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego

22 lutego w Olsztynie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Uczestników powitał marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono kryteria wyboru projektów w ramach następujących osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Kadry dla gospodarki, Regionalny rynek pracy i Włączenie społeczne.

Głosowaniu poddano również przyjęcie uchwały dotyczącej powołania Grupy roboczej do spraw efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.