Inwestujemy w szkolnictwo zawodowe

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska i wicestarosta Andrzej Ciołek  przy kontrasygnacie skarbnik Bożeny Radzewicz podpisali wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu rozwijającego kompetencje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Zawodowych – Lepszy start. To już kolejny, po Szkole naszych oczekiwań i Kwalifikacjach drogą do sukcesu duży projekt dedykowany szkolnictwu zawodowemu i jednocześnie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie powiatu gołdapskiego. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 do 31.09.2021 r., współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Wartość projektu ogółem: 856 077,70 zł, z czego dofinansowanie wynosi: 770 469,93 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnialności i atrakcyjności zawodowej 66 uczniów poprzez realizacje działań w zakresie rozwoju kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów zawodowych. Do zadań przewidzianych podczas realizacji projektu należą: kurs z zakresu obsługi/programowania maszyn/urządzeń sterowanych numerycznie, kurs prawa jazdy kat. B, kurs spedytora, kurs rozliczania czasu pracy kierowców, kurs obsługi wózków jezdniowych, (wraz z egzaminem UDT), kurs kucharz kuchni regionalnej, kurs baristyczny, kurs kelner-barman, kurs konsultant ślubny, kurs rezydenta turystycznego, kurs animatora czasu wolnego, realizacje płatnych staży, programu zajęć dodatkowych rozszerzających podstawę programową z języka angielskiego, matematyki i fizyki wraz z wyposażeniem pracowni przedmiotowych: dwie pracownie językowe; pracownia fizyczna.  

W poprzedniej perspektywie finansowej uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi byli objęci szeregiem projektów związanych z polepszeniem ich sytuacji na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych kursów zawodowych oraz staży i praktyk. Dzięki zapewnieniu stałej dodatkowej oferty kursów zawodowych możliwe jest utrzymanie w szkole wysokiego naboru uczniów. Realizacja dodatkowych kursów i szkoleń przyczynia się znacząco do rozwoju zawodowego uczniów, przez co stają się coraz bardziej atrakcyjnymi pracownikami w oczach przedsiębiorców. Ponadto realizacja działań projektowych przyczynia się znacząco do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Wszelkie przewidziane do realizacji działania są odpowiedzią na oczekiwania pracodawców w zakresie kształcenia naszych uczniów, w tym pojawiające się zapotrzebowanie na odpowiednie kwalifikacje
w branżach/obszarach konkretnie związanych z nauczanymi w szkole zawodami.

Comments are closed.