Informacja Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi w zakresie przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Gołdap i gminie Banie Mazurskie

Szanowni Mieszkańcy,

Powiat Gołdapski realizował projekt unijny pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”. Projekt ten obejmował między innymi wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bałupiany, Bitkowo, Galwiecie, Górne, Jeziorki, Konikowo, Kowalki, Kozaki, Nasuty, Pogorzel w gminie Gołdap oraz dla obrębów: Banie Mazurskie, Dąbrówka Polska, Grodzisko, Gryżewo, Jagiele, Jagoczany, Kierzki, Lisy, Miczuły, Obszarniki, Sapałówka, Ściborki, Surminy, Wróbel, Zawady, Ziemiany, Żabin, w gminie Banie Mazurskie.

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, Starosta Gołdapski podał do publicznej wiadomości, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gołdapi, Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, w Starostwie Powiatowym, jak również poprzez zamieszczenia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – są to wszystkie prace związane z wykonaniem geodezyjnych pomiarów uzupełniających oraz wykonaniem ponownych obliczeń współrzędnych punktów granicznych określających granice działek oraz ponowne obliczenie z wymaganą przepisami prawa dokładnością powierzchni tych działek (do m2).

Jednym ze skutków wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest ewentualna zmiana powierzchni działek, a z tym się wiąże zmiana wymiaru podatku.

W wyniku prac powstał projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, z którym każdy zainteresowany miał prawo zapoznać się, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. O terminie wyłożenia do wglądu zainteresowanym projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów zainteresowani zostali powiadomieni poprzez wywieszenie zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Gołdapi, Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich w Starostwie Powiatowym, jak również poprzez zamieszczenia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz w prasie o zasięgu krajowym. Po zakończeniu wyłożenia do wglądu zainteresowanym projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, mógł zgłaszać zarzuty do tych danych.

Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, bazy danych zostały przekazane do Urzędów gmin w Gołdapi i w Baniach Mazurskich, celem naliczania podatków zgodnie z aktualnym stanem zawartym w ewidencji gruntów i budynków.

Wysokość naliczonego podatku gruntowego może ulec zmianie ze względu na określenie użytków gruntowych jakie wystąpiły po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli natomiast posiadacie Państwo jedynie działkę na której znajdują się tylko budynki mieszkalne i inne budynki niesłużące do produkcji rolnej to do terenów rolnych zabudowanych zalicza się je tylko w przypadku określonym w lp.5 punkt 3.

Atrybuty terenów zabudowanych w ewidencji gruntów i budynków:

– Atrybut: Nazwa: terenMieszkaniowy Nazwa (pełna): tereny mieszkaniowe – B

– Atrybut: Nazwa: terenPrzemyslowy Nazwa (pełna): tereny przemysłowe – Ba

– Atrybut: Nazwa: innyTerenZabudowany Nazwa (pełna): inne tereny zabudowane – Bi

– Atrybut: Nazwa: zurbanizowanyTerenNiezabudowanyLubWTrakcieZabudowy Nazwa (pełna): zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp

– Atrybut: Nazwa: gruntRolnyZabudowany Nazwa (pełna): grunty rolne zabudowane – Br

ZALICZANIE GRUNTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKÓW GRUNTÓW – Załącznik nr 6 do Rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

  1. Cechy gruntów i inne przesłanki, które decydują o zaliczaniu gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, zawiera poniższa tabela:

„ wyciąg”- część:

lp.5. Grunty rolne zabudowane – Br

  1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się grunty zajęte pod:

1) budynki przeznaczone do produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, w szczególności: spichlerze, przechowalnie owoców i warzyw, stodoły, budynki inwentarskie, budynki na sprzęt rolniczy, magazyny i sortownie ryb, wylęgarnie ryb, podchowalnie ryb, wędzarnie, przetwórnie, chłodnie, a także budowle i urządzenia rolnicze, w szczególności: zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego, a także instalacje służące do otrzymywania biogazu rolniczego, place składowe, place postojowe i manewrowe dla maszyn rolniczych;

2) budynki przeznaczone do przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem gruntów zajętych pod przemysłowe zakłady przetwórstwa rolniczego bazujących na surowcach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzą te budynki;

3) budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia, takie jak: komórki, garaże, szopy, kotłownie, podwórza, śmietniki, składowiska odpadów, jeżeli z gruntami, budynkami, budowlami lub urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, tworzą zorganizowaną całość gospodarczą i są położone w tej samej miejscowości lub w bezpośrednim sąsiedztwie w miejscowości sąsiedniej.

  1. Do gruntów rolnych zabudowanych zalicza się także:

1) grunty położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń, i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod rabaty, kwietniki, warzywniki;

2) grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w ust. 1, niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, jeżeli grunty te nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

3. W przypadku gdy w skład siedliska usytuowanego na gruncie rolnym wchodzi wyłącznie budynek mieszkalny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, to grunt w granicach tego siedliska zalicza się do gruntów rolnych zabudowanych, jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej w związku z budową tego budynku wynika, że przeznaczony jest tylko pod zabudowę zagrodową, albo też z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy upoważniającego do rozpoczęcia budowy wynika, że na gruncie tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

lp.12 Tereny mieszkaniowe – B

Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych, o których mowa w lp. 5:

1) zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 – budynki mieszkalne;

2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których  mowa w pkt 1, oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne;

3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

Podstawa prawna przeprowadzonej modernizacji:

– art. 24a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020, poz. 276)
– § 55, 56, 57 Rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019, poz. 393).

Jeżeli ktoś z Państwa jest posiadaczem gospodarstwa rolnego lub posiada w długoletniej dzierżawie grunty rolne i wystąpiły znaczne różnice w naliczonym podatku gruntowym,  powinien zgłosić się do Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi w celu uzyskana informacji lub wyjaśnień.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.