Informacja na temat przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Gołdap i gminie Banie Mazurskie

Starosta Gołdapski realizował projekt unijny pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”. Projekt ten obejmował między innymi wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bałupiany, Bitkowo, Galwiecie, Górne, Jeziorki, Konikowo, Kowalki, Kozaki, Nasuty, Pogorzel w gminie Gołdap oraz dla obrębów: Banie Mazurskie, Dąbrówka Polska, Grodzisko, Gryżewo, Jagiele, Jagoczany, Kierzki, Lisy, Miczuły, Obszarniki, Sapałówka, Ściborki, Surminy, Wróbel, Zawady, Ziemiany, Żabin, w gminie Banie Mazurskie.

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, Starosta Gołdapski podał do publicznej wiadomości, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gołdapi, Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, w Starostwie Powiatowym, jak również poprzez zamieszczenia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – są to wszystkie prace związane z wykonaniem geodezyjnych pomiarów uzupełniających oraz wykonaniem ponownych obliczeń współrzędnych punktów granicznych określających granice działek oraz ponowne obliczenie z wymaganą przepisami prawa dokładnością powierzchni tych działek (do m2).

Jednym ze skutków wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków  jest ewentualna zmiana powierzchni działek, a z tym się wiąże zmiana wymiaru podatku.

W wyniku tych prac powstał projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, z którym każdy zainteresowany miał prawo zapoznać się, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
O terminie wyłożenia do wglądu zainteresowanym projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów zainteresowani zostali powiadomieni poprzez wywieszenie zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Gołdapi, Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich w Starostwie Powiatowym, jak również poprzez zamieszczenia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz w prasie o zasięgu krajowym. Po zakończeniu wyłożenia do wglądu zainteresowanym projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, informacja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, mógł zgłaszać zarzuty do tych danych.

Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, bazy danych zostały przekazane do Urzędów gmin w Gołdapi i w Baniach Mazurskich, celem naliczania podatków zgodnie z aktualnym stanem zawartym w ewidencji gruntów i budynków.

Comments are closed.