Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu miasta i gminy Gołdap

Starosta Gołdapski informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Gołdap.     Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów  w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Gołdapi, II piętro, w terminie od 7 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO oraz art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Starostwo Powiatowe w Gołdapi informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych właścicieli lasów jest Starosta Gołdapski, z siedzibą w Gołdapi, ul. Krótka 1, tel. (87) 615 44 44;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@powiatgoldap.pl lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi – ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap;
3. Dane osobowe właścicieli lasów przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie w celu sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.);
4. Źródłem pochodzenia danych jest ewidencja gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat do czasu utraty ważności UPUL;
6. Osoby, których dane dotyczą mają:

•     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Comments are closed.