Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

1 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który jako następca prawny Agencji Rynku Rolnego przejął administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2122). Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Wpłaty na fundusze promocji są naliczane w wysokości 0,1% wartości netto od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: świnie żywe, bydło i cielęta żywe, konie żywe, owce żywe, zboża, owoce i warzywa, drób żywy, ryby.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedsiębiorcy składają deklaracje do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji – w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego do Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Równocześnie informuję, że ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1853) objęła uczestników funduszy promocji obowiązkiem wpisu do ewidencji przedsiębiorców. W celu uzyskania wpisu należy złożyć stosowny wniosek we właściwym dla podmiotu Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Posługiwanie się numerem CRP nadanym przez ARR w kontaktach z KOWR jest możliwe do momentu uzyskania przez podmiot numeru producenta (EP) nie dłużej jednak niż do dnia 31.08.2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 89 524 88 76, 89 524 89 01

Comments are closed.