Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim

Informujemy, że w dniach od 7 do 20 stycznia 2020 r. zaplanowano kolejny nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo – mieszkańców tych powiatów. Projekt jest kierowany do osób w wieku powyżej 30 roku życia spełniających co najmniej jeden z warunków:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niskowykwalifikowane (tj. z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym).

W 2020 r. planuje się udzielenie dotacji w maksymalnej kwocie 27 500 zł oraz wsparcia pomostowego przez 9 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 260 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone szkoleniem i doradztwem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej projektu http://www.przedsiebiorczosc.powiatgoldap.pl/ oraz w Biurze projektu.

Biuro Projektu

siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30, e-mail dotacjerpo@powiatgoldap.pl

godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530,

piątek 730-1500

Comments are closed.