Dodatkowa rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

W dniach od 1 do 7 lutego 2022 r. odbędzie się dodatkowy nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§ 7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w:

 

Biurze projektu

siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

Dokumenty można również złożyć drogą pocztową na adres biura projektu. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.

Comments are closed.