Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi w imieniu Starosty Gołdapskiego prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

Znalezione przez  mieszkańców  na  terenie  Powiatu  Gołdapskiego rzeczy należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1, I piętro Sekretariat (tel. 87/615-44-55).

Biuro czynne: w poniedziałki w godzinach 730– 1600
od wtorku do czwartku w godzinach 730– 1530
w piątki w godzinach 730– 1500

Podstawa prawna funkcjonowania:

1.      Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

2.      Art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121

z późn. zm.).

WŁAŚCIWOŚĆ STAROSTY LUB INNYCH PODMIOTÓW w sprawach rzeczy znalezionych:

1.        Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

2.      Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie.
Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.

3.      Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

4.      Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

5.      Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

ZASADY NABYCIA WŁASNOŚCI RZECZY ZNALEZIONEJ

1.      Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

2.      Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę, z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

3.      Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczyalbo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH PRZYJMOWANE SĄ RZECZY ZNALEZIONE NA TERENIE POWIATU GOŁDAPSKIEGO Z WYJĄTKIEM:

1.      Rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną właściwemu zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego.

2.      Sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentów wojskowych oraz rzeczy, których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza, dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i inne dokumenty podróży, KTÓRE NALEŻY ODDAĆ NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTCE POLICJI.

3.      Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

1.      Jaka(-ie) rzecz(-y) została zgubiona(-y), opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne.

2.      Przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

3.      Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych
Starostwa Powiatowego w Gołdapi:  
 
Lp. Nazwa rzeczy znalezionej dostarczonej
do Biura Rzeczy Znalezionych
1. Środki pieniężne w walucie polskiej
2. Telefon komórkowy Sony Ericsson   – 4 szt.
3. Telefon komórkowy Ericsson
4. Kluczyki do samochodu Peugeot
5. 17 kluczy z zawieszkami
6. Torba podróżna z zawartością
7. Biżuteria srebrna
8. Wózek dziecięcy
9. Telefon komórkowy marki SAMSUNG GT C 3350.
10. Rower typu składak
11. Damski portfel
12. Damskie okulary korekcjyjne
13. Męski portfel
14. Telefon komórkowy Samsung
15. Kluczyki do samochodu marki Ford
16. Telefon komórkowy Sony Ericsson
17. Rower turystyczny
18. Latarka ręczna
19. Telefon komórkowy Sony Ericsson
20. Telefon komórkowy marki Samsung
21. Rower damski