Szkolenie na temat przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody

Zabudowa miejska stanowi siedlisko rozrodu i bytowania wielu gatunków chronionych zwierząt. Niektóre ptaki, jak jerzyk lub wróbel domowy są ściśle związane z budynkami. Stabilność ich populacji uzależniona jest od dostępności miejsc do rozrodu w warunkach miejskich. Inne gatunki jak np. nietoperze, sowy lub sokoły mogą wykorzystywać zabudowę miejską okazjonalnie.

W Polsce wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków podlega ochronie prawnej na podstawie § 1 pkt 1 lit. a oraz b oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). W związku z tym, w stosunku do tych gatunków obowiązuje szereg zakazów m.in. umyślnego zabijania, umyślnego niszczenia lęgów, niszczenia gniazd, uniemożliwiania dostępu do schronień, niszczenia siedlisk i ostoi, będących miejscem ich rozrodu itp. Zakazy te mogą być naruszane w trakcie prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych, w tym termomodernizacji budynków. Zarządcy i właściciele budynków często nie mają świadomości, że wykonując ww. czynności mogą łamać przepisy ochrony przyrody.

Mając na uwadze dbałość o przyrodę, w tym ochronę populacji ptaków i nietoperzy bytujących w miastach oraz właściwe stosowanie przepisów ustawy o ochronie przyrody Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim planuje przeprowadzić szkolenie poświęcone tematyce przeprowadzania remontów i termomodernizacji budynków zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przyrody.

Planowany termin seminarium: połowa lutego 2017 r. (15 lub16 lutego 2017 r.).

W związku z powyższym prosimy zainteresowane podmioty o zgłaszanie chęci udziału w seminarium z podaniem liczby osób z danej jednostki.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 20 stycznia 2017 r. na adres mailowy:maja.jakubiuk.olsztyn@rdos.gov.pl lub ewa.kacprzycka.olsztyn@rdos.gov.pl wpisując w temacie wiadomości „szkolenie termomodernizacja a ochrona przyrody”.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z Mają Jakubiuk lub Ewą Kacprzycką telefon (089 537 21 18).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Comments are closed.